aud sumazinta 

Renginiai

Finansinių nusikaltimų kvalifikavimas naujausioje LAT praktikoje: apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 222), sukčiavimo ir apgaulingos apskaitos atskyrimas (BK 182 ir 222), mokesčių nesumokėjimas (BK 219), neteisėtas deklaravimas (BK 220), neteisėtas prat

Pradžia:
2017-04-21 9:00
Pabaiga:
2017-04-21 15:00
Registracija iki:
2017-04-21
Vieta:
20
Kaina:
90.00EUR

 

Mokymų metu nagrinėjamos atskirų nusikaltimų finansų sistemai aktualiausios teorinės ir praktinės problemos. Šios sudėtingos nusikalstamos veikos, kurių pažinimas reikalauja plataus požiūrio ir specialių žinių, analizuojamos įvairiausiais aspektais - kriminalistiniu, baudžiamosios  teisės (bendrininkavimo, kvalifikavimo, kilusių padarinių ir kt.) ir baudžiamojo proceso (ikiteisminio tyrimo stadija, įrodinėjimas teismuose), požiūriais. Didžiausias dėmesys skiriamas 2015-2016 m. suformuotai naujausiai LAT praktikai - apgaulingos apskaitos, mokesčių nesumokėjimo subjektų atsakomybės klausimams (įmonės vadovai, akcininkai, faktiniai vadovai, formalūs vadovai), analizuojami fiktyvių įmonių „paslėpimo“ atvejai, jų kvalifikavimas, taip pat analizuojami  naujausi LAT, LApT BK 222, 220 ir BK 182 str. numatytų veikų atribojimo precedentai (pateikiami kvalifikavimo pavyzdžiai iš „Darbo partijos“, S. Rachinštein grupuotės bylų). Kartu pateikiami kaltinimo ir gynybos veiklos šioje srityje taktiniai bei kiti procesinės veiklos aspektai. Seminaro metu taip pat nagrinėjami neteisėto praturtėjimo nusikaltimo kvalifikavimo, įrodinėjimo klausimai. Pateikiami patys naujausi neteisėto praturtėjimo kvalifikavimo pavyzdžiai bendrosios kompetencijose bei administracinių teismų praktikoje. Pateikiami ir analizuojami kaltinimo ir gynybos taktiniai bei kiti procesinės veiklos aspektai šiose veikose. Pateikiama gausi metodinė medžiaga, atliekama specialistų išvadų analizė, teismų praktikos pavyzdžiai.

 

Seminarą veda: prokuroras Vytautas Kukaitis

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

DĖMESIO! Taikomos ypatingos nuolaidos registruojantis į kelis baudžiamosios teisės mokymus. Registruojantis į tris seminarus - 40 % nuolaida; du seminarus – 30 % nuolaida. 

Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje. Naujausios LAT, LVAT ir ESTT praktikos ypatumai mokesčių sukčiavimo/mokesčių vengimo bylose. Organizuotų grupių, „karuselinio“ sukčiavimo charakteristika, tyrimas, identifikavimas, įrodinėjimas.

Pradžia:
2017-04-27 9:00
Pabaiga:
2017-04-27 15:00
Registracija iki:
2017-04-21
Vieta:
20
Kaina:
90.00EUR

 

Mokymų metu nagrinėjamos vienos iš sudėtingiausių nusikalstamos veikos finansų sistemai - PVM sukčiavimo aktualiausios teorinės ir praktinės problemos. Tai vienos sunkiausių organizuotų grupių vykdomų nusikalstamų veikų, kurios daro tiesioginę žalą valstybės finansiniams interesams. Seminare detaliai nagrinėjami PVM sistemos pagrindai, nusikaltimai PVM sukčiavimo srityje analizuojami įvairiausiais aspektais - kriminalistiniu, baudžiamosios  teisės, baudžiamojo proceso (įrodinėjimo) požiūriais. Šio nusikaltimo pažinimui naudojama metodologinė audito kompanijų aprobuota medžiaga PVM srityje (schemos), PVM sukčiavimo identifikavimo schemos (OLAF), statistinė (Eurostat) medžiaga. Seminaro metu bus demonstruojami teismų praktikos pavyzdžiai identifikuojant apgaulę. Aptariama „karuselinio“ sukčiavimo problematika. Taip pat pristatoma LAT, LVAT, ESTT praktika PVM sukčiavimo – PVM vengimo kontekste. Dalomoji medžiaga  – procesiniai dokumentai (ikiteisminio tyrimo stadijos dokumentai, kaltinamųjų aktų, teismų nuosprendžių, procesinių skundų pavyzdžiai).  Pateikiami ir analizuojami tyrimo, kaltinimo ir gynybos veiklos šioje srityje taktiniai bei kiti procesinės veiklos aspektai. Seminaras itin aktualus turintiems aukštesnę profesinę patirtį ir kompetenciją teisininkams praktikams.

Seminarą veda: prokuroras Vytautas Kukaitis

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

DĖMESIO! Taikomos ypatingos nuolaidos registruojantis į kelis baudžiamosios teisės mokymus. Registruojantis į tris seminarus - 40 % nuolaida; du seminarus – 30 % nuolaida. 

Tyčinis nusikalstamas bankrotas (BK 209), skolininko nesąžiningumas ir apgaulė (BK 208): civilinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimas ir kvalifikavimas. Piktnaudžiavimas teise ir nusikaltimai verslo santykiuose.

Pradžia:
2017-04-28 9:00
Pabaiga:
2017-04-28 15:00
Registracija iki:
2017-04-28
Vieta:
20
Kaina:
90.00EUR

 

Mokymai skirti naujų ir sudėtingų nusikalstamų veikų nuosavybei, ekonomikai bei verslo tvarkai analizei bei teismų praktikos apibendrinimui. Seminaro metu nagrinėjami sudėtingi ir didelę žalą darantys nusikaltimai nesąžiningo verslo aplinkoje. Tai tyčinio bankroto ir skolininko nesąžiningumo/apgaulė nusikalstamos veikos. Mokymo proceso eigoje nagrinėjama šių veikų kilmė, atribojimas nuo civilinės teisės deliktų, tyčinio bankroto ir nusikalstamo bankroto atskyrimo klausimai („kreditoriaus teisinės padėties apsunkinimo kriterijaus aiškinimas“), aptariami sudėtingų definicijų - nemokumo, likvidumo, sunkios ekonominės padėties kriterijai, skirtinga  teismų praktika civilinėse ir baudžiamosios bylose, veikų įrodinėjimo standartai, kvalifikuojantys požymiai. Naujausioje LAT civilinių bylų praktikoje suformuluota verslo sprendimų priėmimo taisyklė ("business judgment rule“), vertinama ir lyginama su baudžiamosios atsakomybės pagrindais kylančiais peržengus profesinės ar ūkinės rizikos ribas. Seminaras ypač aktuali teisininkams, advokatams užsiimantiems procesine praktine veikla šio pobūdžio civilinėse ir baudžiamosiose bylose, turintiems pakankamą praktinį stažą.  

  

Seminarą veda: prokuroras Vytautas Kukaitis

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

DĖMESIO! Taikomos ypatingos nuolaidos registruojantis į kelis baudžiamosios teisės mokymus. Registruojantis į tris seminarus - 40 % nuolaida; du seminarus – 30 % nuolaida.

Esminės CPK naujovės, įsigaliosiančios 2017 metais. Ką turi žinoti praktikai ?

Pradžia:
2017-05-04 13:00
Pabaiga:
2017-05-04 17:00
Registracija iki:
2017-05-04
Vieta:
20
Kaina:
85.00EUR

2016 m. lapkričio 8 d. LR Seimas priėmė nemažos apimties ir pakankamai reikšmingus galiojančio CPK pakeitimus, kuriuos paskutinius kelerius metus rengė teisingumo ministro sudaryta CPK priežiūros grupė, kurioje dalyvavo ir VU Teisės fakulteto dėstytojai – prof. habil. dr. V. Nekrošius ir doc. dr. V. Vėbraitė. Atsisakyta teismo teisės savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atnaujinti praleistus procesinius terminus. Išplėstos sprendimo už akių instituto taikymo galimybes, patobulinta procesinių dokumentų įteikimo fiziniams asmenims sistema bei įtvirtintas privalomas atstovavimas apeliaciniame procese. Viešojo intereso gynimo funkcija dar stipriau deleguota prokurorui. Be paminėtų pakeitimų įstatymų leidėjas įtvirtino ir visą eilę kitų svarbių CPK naujovių, kurios bus aptartos mokymų metu.

Seminarą veda: doc. dr. Vigita Vėbraitė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas

Pradžia:
2017-05-12 9:00
Pabaiga:
2017-05-12 13:00
Registracija iki:
2017-05-12
Vieta:
20
Kaina:
90.00EUR

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė dar nuo 1964 m. galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Šiuo kodeksu siekiama aiškiai ir nuosekliai sureglamentuoti fizinių asmenų administracinę atsakomybę, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių  adekvatumą padarytam teisės pažeidimui. Mokymų metu bus pristatomos ir analizuojamos esminės administracinės atsakomybės reglamentavimo naujovės: naujas požiūris į administracinės atsakomybės paskirtį, nepilnamečių atsakomybės pokyčiai, nauji atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindai, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės, naujos nuobaudos parinkimo taisyklės, platesnės galimybės taikyti administracinį nurodymą, pasikeitimai administracinių nusižengimų bylų teisenos procese ir kita. Taip pat bus aptariama naujojo kodekso įsigaliojimo ir pereinamojo laikotarpio problematika ir kiti aktualūs klausimai.

Seminarą veda: lektr. dr. Ugnė Gailiūnienė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.