Vytautas Kukaitis

Kukaitis

  

- Baudžiamoji teisė

- Baudžiamasis procesas

- Kriminalistika

- Įrodymai ir įrodinėjimas 

VU TF Mokymo centro lektorius, finansinių ir ekonominių baudžiamųjų bylų prokuroras Vytautas Kukaitis nuo 2005 m. skaito paskaitas įvairiomis profesinės veiklos ir teorinėmis baudžiamosios teisės bei baudžiamojo proceso temomis. Naudojamos mokymo priemonės: procesinė praktika nuo operatyvinio tyrimo pradžios iki kasacinės instancijos teismo sprendimų; metodologinė tarptautinių audito kompanijų aprobuota medžiaga PVM srityje, PVM sukčiavimo identifikavimo schemos, statistinė medžiaga, plati teorinė ir praktinė dalomoji medžiaga.

Publikavęs mokslo darbus – Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė padėtis Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamajame procese; Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinis subjektiškumas atskirų baudžiamojo proceso principų perspektyvoje // Teisė. 2006, Nr. 60; Teisė. 2009, Nr. 73;

Nuo 2005 m. yra Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros organizuojamų mokymų prokurorų lektorius besispecializuojančių Nusikaltimų ekonomikai ir finansų sistemai. Nuo 2008 m. įtrauktas į prokurorų lektorių sąrašą, sudarytą vadovaujantis Prokurorų ir prokuratūros personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu.

Tęstinis kvalifikacijos kėlimas ir tarptautinės stažuotės OLAF (Europos komisija), ERA (Europos teisės akademija, Trieras, Vokietija)

Nuo 2009 m. skaito paskaitas FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM pareigūnams ir specialistams, teisėjų padėjėjams.

Nuo 2010 metų lektorius VšĮ „Vilniaus Universiteto Teisės klinika“ organizuojamuose tęstiniuose specializacijos mokymuose.

Nuo 2012 metų skaito paskaitas Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Turtinių nusikalstamų veikų tyrimo ir turto išieškojimo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų, teisėjų kvalifikacijos kėlimo mokymo programoje (programos kodas – NPK).

Nuo 2013 metų yra Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Mokymo centro dėstytojas, asistento pareigose.

2014 m. už ypatingus nuopelnus finansinių bylų srityje apdovanotas „Magna cum laude“ prizu.

2014 m. „Metų prokuroro“ konkurso I-os vietos laimėtojas.

Skaitoma, paruošta teorinė bei praktinė medžiaga šiomis temomis:

üKriminalistinės nusikalstamų veikų finansų sistemai ir su jomis susijusių nusikalstamų veikų charakteristikos (mokesčių vengimas, PVM grobstymas, neteisėtas praturtėjimas, pinigų plovimas, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėto gavimas ir panaudojimas);

üTipinės nusikalstamų veikų finansų sistemai ir su jomis susijusių nusikalstamų veikų tyrimo situacijos, versijos ir pagrindinės tyrimo kryptys. Tyrimo planavimas ir ypatumai. Organizuotų grupuočių padarytų nusikalstamų veikų finansų sistemai ir su jomis susijusių nusikalstamų veikų pobūdis ir charakteringi bruožai; šios veikos, padarytos tarptautiniu mastu;

üAtskirų nusikaltimų ekonomikai ir finansų sistemai apžvalga. Nusikaltimų ekonomikai ir finansų sistemai kvalifikavimo problemos;

üLietuvos Respublikosir Europos Sąjungosbiudžetai. Nusikalstamos veikos, susijusios su Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga;

üPVM sistemos apžvalga. Sukčiavimo PVM srityje tyrimas, kvalifikavimo problemos, įrodinėjimo ribos. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė PVM grobimo ir sukčiavimo atvejais;

üNusikalstamo bankroto tyrimas;

üSkolininko nesąžiningumo, nusikalstamo bankroto ir kitų susijusių nusikalstamų veikų kvalifikavimo ypatumai;

üFinansų tyrimas. Proceso veiksmai finansų tyrimo metu. Įrodymai ir jų tyrimas dėl nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai bei finansų sistemai. Baudžiamojo proceso pažeidimų tiriant nusikalstamas veikas finansų sistemai ir su jomis susijusias kitas nusikalstamas teisinės pasekmės;

üTeismų praktikos, taikant BK 72 straipsnį, apžvalga. Sukčiavimo nusikaltimo priemonių, nusikalstamu būdu įgyto turto ir gauto pelno laikino nuosavybės teisių apribojimo bei turto konfiskavimo ypatumai. Žalos atlyginimo, kaip civilinio poveikio ir turto konfiskavimo kaip baudžiamojo poveikio priemonių tarpusavio sąryšis Teismų praktikoje;

üNeteisėtas praturtėjimas. Išplėstinis turto konfiskavimas;

üBylai reikšmingų aplinkybių nustatymas ir įforminimas atliekant objektų ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir pateikiant specialisto išvadas ar paaiškinimus;

üApklausos taktika (apklausos taktikos bendrosios nuostatos ir ypatumai; taktiniai apklausos vedimo būdai konfliktinėje, nekonfliktinėje ar neutralioje situacijoje, psichologinių žinių panaudojimas; apklausos fiksavimo taktiniai būdai ir fiksavimo problemos). Asmenų parodymai ir jų panaudojimas įrodinėjimo procese. Specialiojo liudytojo teisinis statusas baudžiamajame procese.